Pritaikyta neįgaliesiems          2016 m. vasario 6 d. / English version Didžiosios Britanijos vėliava

  
Teisės aktai
 • TM nuostatai
 • TM darbo reglamentas
 • TM ministro įsakymai
 • Teisės aktų projektai
 • Teisės aktai • Teisės aktai

  Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
   
  I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS I SKYRIUS PAGRINDINĖS NUOSTATOS
  Civilinio proceso įstatymai
  Civilinio proceso tikslai
  Bylų nagrinėjimas pagal galiojančią teisę
  Vienodos teismų praktikos formavimas
   
  II SKYRIUS CIVILINIO PROCESO PRINCIPAI
  Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos
  Teisingumą vykdo tik teismai vadovaudamiesi asmenų lygybės įstatymui ir teismui principu
  Proceso koncentracija ir ekonomiškumas
  Kooperacijos principas
  Teismo posėdžio viešumas
  10  Bylos medžiagos viešumas
  11  Proceso kalba
  12  Rungimosi principas
  13  Dispozityvumo principas
  14  Betarpiškumo principas
  15  Žodiškumo principas
  16  Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumas ir teisėjų sudėties nekintamumas
  17  Šalių procesinis lygiateisiškumas
  18  Teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ir nutarimo privalomumas
  19  Sprendimo priėmimo slaptumas
  20  Valstybės garantuota teisinė pagalba
  21  Teisėjų ir teismų nepriklausomumas ir nešališkumas
   
  III SKYRIUS BYLOS, NAGRINĖTINOS TEISME
  22  Civilinių bylų priskirtinumas teismams
  23  Ginčų perdavimas spręsti arbitražui
  24  Bylos priskyrimo teismui prioritetas
   
  IV SKYRIUS TEISMINGUMAS
  25  Civilinių bylų teismingumas
  26  Civilinių bylų rūšinis teismingumas
  27  Civilinės bylos, teismingos apygardos teismams
  28  Civilinės bylos, teismingos tik Vilniaus apygardos teismui
  29  Ieškinio pareiškimas pagal atsakovo gyvenamąją vietą
  30  Teismingumas pagal ieškovo pasirinkimą
  31  Išimtinis teismingumas
  32  Sutartinis teismingumas
  33  Kelių tarpusavyje susijusių bylų teismingumas
  34  Teismo priimtos savo žinion bylos perdavimas kitam teismui
  35  Bylos perdavimas iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui
  36  Ginčų dėl teismingumo sprendimas
   
  V SKYRIUS PROCESO DALYVIAI
  37  Dalyvaujantys byloje asmenys
  38  Civilinis procesinis veiksnumas
  39  Kuratoriaus paskyrimas
  40  Trūkumų šalinimas
  41  Šalys
  42  Šalių teisės ir pareigos
  43  Procesinis bendrininkavimas
  44  Bendrininkų santykiai
  45  Netinkamos šalies pakeitimas tinkama
  46  Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus
  47  Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų
  48  Procesinis teisių perėmimas
  49  Prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų teisė pareikšti ieškinį viešajam interesui apginti bei šių subjektų teisė duoti išvadą byloje
  50  Prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų procesinės teisės ir pareigos
  51  Atstovavimas teisme
  52  Fizinių asmenų atstovų pagal įstatymą teisių ir pareigų įforminimas
  53  Įpėdinio, dar nepriėmusio palikimo, atstovas pagal įstatymą
  54  Atstovų pagal įstatymą teisės
  55  Atstovavimas teisme juridiniams asmenims (1)
  56  Asmenys, kurie gali būti teisme atstovais pagal pavedimą (1)
  57  Atstovo pagal pavedimą teisių ir pareigų įforminimas
  58  Įgaliojimas vesti bylas
  59  Atstovo pagal pavedimą teisės
  60  Asmenys, kurie negali būti atstovais teisme
  61  Kiti proceso dalyviai
   
  VI SKYRIUS TEISMO SUDĖTIS. NUŠALINIMAI
  62  Teismo sudėtis
  63  Tvarka, kuria teismas sprendžia klausimus
  64  Teisėjo ir kitų proceso dalyvių nušalinimas
  65  Pagrindai teisėjui nušalinti
  66  Kiti teisėjo nušalinimo pagrindai
  67  Pagrindai ekspertui, vertėjui, teismo posėdžio sekretoriui nušalinti
  68  Pareiškimai dėl nušalinimų
  69  Pareikšto nušalinimo išsprendimo tvarka
  70  Pareiškimo dėl nušalinimo patenkinimo pasekmės
  71  Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylas
   
  VII SKYRIUS PROCESINIAI TERMINAI
  72  Civilinių bylų išnagrinėjimo terminai
  73  Procesinių terminų skaičiavimas
  74  Procesinių terminų pabaiga
  75  Procesinių terminų praleidimo pasekmės
  76  Procesinių terminų sustabdymas
  77  Procesinių terminų pratęsimas
  78  Procesinių terminų atnaujinimas
   
  VIII SKYRIUS BYLINĖJIMOSI IŠLAIDOS
  79  Bylinėjimosi išlaidos
  80  Žyminio mokesčio dydis
  81  Mokestis už išduodamus procesinius dokumentus (1)
  82  Žyminio mokesčio, sprendimų vykdymo išlaidų ir teismo baudų indeksavimas
  83  Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (1)
  84  Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas
  85  Ieškinio suma
  86  Žyminio mokesčio primokėjimas
  87  Žyminio mokesčio grąžinimas
  88  Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu
  89  Sumos, išmokėtinos liudytojams, ekspertams ir vertėjams
  90  Liudytojams, ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms išmokėtinų sumų, vietos apžiūros bei vertimo išlaidų paėmimas iš šalių
  91  Liudytojams, vertėjams, ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms priklausančių sumų išmokėjimas
  92  Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, apmokėjimas
  93  Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
  94  Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai ieškinio atsisakoma ar sudaroma taikos sutartis
  95  Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės
  96  Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei
  97  Atsakovo paieškos ir sprendimų vykdymo išlaidos
  98  Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas
  99  Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas ir išlaidų atlyginimo tvarka
  100  Nutarčių, priimtų dėl bylinėjimosi išlaidų, apskundimas
   
  IX SKYRIUS UŽSTATAS
  101  Užstatas
  102  Užstato dydis
   
  X SKYRIUS TEISMO NUOBAUDOS
  103  Teismo nuobaudų rūšys
  104  Įspėjimas
  105  Pašalinimas iš teismo posėdžių salės
  106  Teismo baudų skyrimas
  107  Baudos panaikinimas ar sumažinimas
  108  Areštas
  109  Arešto panaikinimas, jo trukmės sumažinimas, nuobaudos pakeitimas
   
  XI SKYRIUS PROCESAS PIRMASIS SKIRSNIS PROCESINIAI DOKUMENTAI
  110  Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų sąvoka (1)
  111  Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų forma ir turinys
  112  Paruošiamieji dokumentai
  113  Pateikiamų procesinių dokumentų skaičius ir kalba
  114  Procesinių dokumentų priedų pateikimo forma (1)
  115  Procesinių dokumentų ir jų priedų priėmimas ir trūkumų ištaisymas (1)
  116  Teismo procesiniai dokumentai
   
  ANTRASIS SKIRSNIS ĮTEIKIMAS
  117  Įteikimo būdai
  118  Įteikimas atstovui
  119  Įteikimas advokatams
  120  Dokumentų įteikimas procesinio bendrininkavimo atveju
  121  Pareiga informuoti
  122  Įteikimo vieta
  123  Įteikimo tvarka
  124  Teismo šaukimo, pranešimo ir kito procesinio dokumento įteikimo patvirtinimas
  125  Procesinių dokumentų įteikimas sukarintoms organizacijoms
  126  Procesinių dokumentų įteikimas įkalintiems asmenims
  127  Procesinių dokumentų įteikimas teisme
  128  Daugkartinis įteikimas
  129  Procesinių dokumentų įteikimas kuratoriui (1)
  130  Procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu
  131  Nepagrįstas kuratoriaus paskyrimas arba viešas paskelbimas
  132  Atsakovo paieškos paskelbimas
   
  TREČIASIS SKIRSNIS TEISMO ŠAUKIMAI IR PRANEŠIMAI
  133  Teismo šaukimai ir pranešimai
  134  Šaukimo ir pranešimo turinys
   
  KETVIRTASIS SKIRSNIS IEŠKINYS
  135  Ieškinio turinys (1)
  136  Kelių ieškinio reikalavimų sujungimas ir išskyrimas
  137  Ieškinio priėmimas
  138  Ieškinio trūkumų šalinimas
  139  Ieškinio atsiėmimas
  140  Ieškinio atsisakymas, atsakovo pripažinimas ieškinio ir šalių taikos sutarties sudarymas
  141  Ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimas
  142  Atsiliepimas į ieškinį
  143  Priešieškinis
   
  PENKTASIS SKIRSNIS LAIKINOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS
  144  Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms (2)
  145  Laikinosios apsaugos priemonės
  146  Vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas kita
  147  Atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas
  148  Prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimas (1)
  149  Atsakomybė dėl laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimo
  150  Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas ir panaikinimas
  151  Nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių apskundimas
  152  Nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių įvykdymas
   
  XII SKYRIUS TEISMO POSĖDŽIAI PIRMASIS SKIRSNIS VADOVAVIMAS PROCESUI
  153  Teismo posėdžių formos
  154  Teismo posėdžių skyrimas ir vieta
  155  Nedalyvavimas teismo posėdyje
  156  Bylos nagrinėjimo atidėjimas
  157  Bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas
  158  Teismo posėdžio pirmininkas
  159  Posėdžio pirmininko pareiga užtikrinti tinkamą bylos išnagrinėjimą
  160  Posėdžio pirmininko teisės (1)
  161  Pasiūlymas pasirūpinti atstovavimu
  162  Priemonės, kurių imamasi prieš teismo posėdžio tvarkos pažeidėjus
   
  ANTRASIS SKIRSNIS BYLOS NAGRINĖJIMO SUSTABDYMAS
  163  Privalomasis bylos sustabdymas
  164  Teismo teisė sustabdyti bylą
  165  Teismo nutarčių dėl bylos sustabdymo apskundimas
  166  Bylos sustabdymo terminai ir pasekmės
  167  Bylos atnaujinimas
   
  TREČIASIS SKIRSNIS TEISMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
  168  Privalomumas rašyti protokolą
  169  Protokolo turinys
  170  Protokolo rašymas ir jo pasirašymas
  171  Pastabos dėl protokolo
  172  Pastabų dėl protokolo išnagrinėjimas
   
  KETVIRTASIS SKIRSNIS TEISMO PAVEDIMAI
  173  Teismo pavedimai
  174  Nutartis dėl teismo pavedimo
  175  Teismo pavedimo įvykdymo tvarka
   
  II DALIS PROCESAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME XIII SKYRIUS ĮRODYMAI PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS
  176  Įrodinėjimas
  177  Įrodymai (1)
  178  Įrodinėjimo pareiga
  179  Teismo veiksmai įrodinėjimo procese
  180  Įrodymų ryšys su byla
  181  Atsisakymas priimti įrodymą
  182  Atleidimas nuo įrodinėjimo
  183  Įrodymų tyrimas
  184  Pareiškimas apie įrodymo suklastojimą
  185  Įrodymų įvertinimas
   
  ANTRASIS SKIRSNIS ŠALIŲ IR TREČIŲJŲ ASMENŲ PAAIŠKINIMAI
  186  Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai
  187  Faktų pripažinimas
  188  Teisė atsisakyti apklausos
   
  TREČIASIS SKIRSNIS LIUDYTOJŲ PARODYMAI
  189  Liudytojas
  190  Prašymas šaukti liudytoją
  191  Liudytojo teisės ir pareigos
  192  Liudytojo apklausos tvarka
  193  Liudytojo naudojimasis užrašais
  194  Nepilnamečio liudytojo apklausa
  195  Liudytojai, apklausti teismo pavedimo vykdymo ar įrodymų užtikrinimo tvarka
  196  Atleidimas nuo apklausos
   
  KETVIRTASIS SKIRSNIS RAŠYTINIAI ĮRODYMAI
  197  Rašytiniai įrodymai
  198  Rašytinių įrodymų pateikimas
  199  Rašytinių įrodymų išreikalavimas
  200  Rašytinių įrodymų tyrimas
  201  Asmeninio susirašinėjimo ir kitokio susižinojimo duomenų paskelbimas
  202  Rašytinių įrodymų su trūkumais įrodomoji galia
  203  Teismo abejonė oficialaus rašytinio įrodymo tikrumu
   
  PENKTASIS SKIRSNIS DAIKTINIAI ĮRODYMAI
  204  Daiktiniai įrodymai
  205  Asmens, prašančio išreikalauti daiktinį įrodymą, pareigos
  206  Daiktinių įrodymų išreikalavimo ir pateikimo tvarka
  207  Daiktinių įrodymų nepateikimo pasekmės
  208  Daiktinių įrodymų laikymo tvarka
  209  Daiktinių įrodymų tyrimas
   
  ŠEŠTASIS SKIRSNIS APŽIŪROS PROTOKOLAS
  210  Apžiūros protokolas
  211  Greitai gendančių daiktų apžiūra
   
  SEPTINTASIS SKIRSNIS EKSPERTO IŠVADA
  212  Ekspertizės atlikimas ir ekspertų skyrimas
  213  Klausimai ekspertui
  214  Eksperto pareigos ir teisės
  215  Eksperto atsakomybė
  216  Eksperto išvada
  217  Eksperto apklausa
  218  Eksperto išvados įvertinimas
  219  Papildoma ir pakartotinė ekspertizė
   
  AŠTUNTASIS SKIRSNIS KITI ĮRODYMAI
  220  Nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai
   
  DEVINTASIS SKIRSNIS ĮRODYMŲ UŽTIKRINIMAS
  221  Įrodymų užtikrinimas
  222  Prašymas dėl įrodymų užtikrinimo
  223  Įrodymų užtikrinimo tvarka
  224  Teismo nutarties, kuria atsisakoma užtikrinti įrodymus, apskundimas
   
  XIV SKYRIUS GINČO TEISENA PIRMASIS SKIRSNIS PASIRENGIMAS CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMUI TEISME
  225  Teismo veiksmai priėmus ieškinį
  226  Šalių ir trečiųjų asmenų pareigos pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu
  227  Pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu
  228  Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
  229  Parengiamųjų teismo posėdžių skaičius
  230  Parengiamojo teismo posėdžio eiga
  231  Taikinimo procedūra
  232  Nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje
  233  Teismo nutarčių, priimtų pasirengimo nagrinėti teisme metu, apskundimas
   
  ANTRASIS SKIRSNIS NAGRINĖJIMAS TEISME
  234  Teismo posėdis
  235  Nagrinėjimo teisme betarpiškumas, žodiškumas ir nepertraukiamumas
  236  Teismo posėdžio tvarka
  237  Posėdžio pirmininko patvarkymų privalomumas
  238  Teismo posėdžio pradžia
  239  Šauktų dalyvauti byloje asmenų atvykimo patikrinimas
  240  Vertėjui jo pareigų išaiškinimas
  241  Liudytojų pareiga apleisti teismo posėdžio salę
  242  Teismo sudėties paskelbimas ir nušalinimo teisės išaiškinimas
  243  Dalyvaujantiems byloje asmenims jų teisių ir pareigų išaiškinimas
  244  Eksperto įspėjimas
  245  Dalyvaujančių byloje asmenų prašymų išsprendimas
  246  Šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės
  247  Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, ar jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės
  248  Liudytojų, ekspertų ar vertėjų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės
  249  Bylos nagrinėjimas iš esmės
  250  Įrodymų tyrimas
  251  Bylos nagrinėjimo iš esmės pabaiga
  252  Valstybės ir savivaldybių institucijų išvada
  253  Baigiamosios kalbos
  254  Replikos
  255  Neleistinumas apriboti kalbų trukmę
  256  Bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas
  257  Teismo išėjimas į sprendimų priėmimo kambarį
  258  Sprendimo ar nutarties priėmimas ir paskelbimas
   
  XV SKYRIUS TEISMO SPRENDIMAI IR NUTARTYS PIRMASIS SKIRSNIS TEISMO SPRENDIMAI
  259  Sprendimo priėmimas
  260  Galutinis sprendimas
  261  Dalinis sprendimas
  262  Preliminarus sprendimas ir sprendimas už akių
  263  Sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas
  264  Teismo pasitarimo slaptumas
  265  Klausimai, išsprendžiami priimant sprendimą
  266  Draudimas sprendime nustatyti neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teises ir pareigas (1)
  267  Draudimas priimti sąlyginius sprendimus
  268  Sprendimo priėmimo tvarka ir išdėstymas
  269  Sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas
  270  Sprendimo turinys
  271  Sprendimo įvykdymo tvarkos bei termino nustatymas ir sprendimo įvykdymo užtikrinimas
  272  Sprendimas priteisti turtą arba jo vertę
  273  Sprendimas, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus
  274  Sprendimas kelių ieškovų naudai arba prieš kelis atsakovus
  275  Teismo sprendimo nuorašų išsiuntimas šalims, tretiesiems ir kitiems asmenims
  276  Rašymo apsirikimų ir aiškių aritmetinių klaidų sprendime ištaisymas
  277  Papildomas sprendimas
  278  Sprendimo išaiškinimas
  279  Sprendimo įsiteisėjimas (1)
  280  Priemonės, kurių imamasi dėl daiktinių įrodymų, sprendimui įsiteisėjus
  281  Sprendimo nukreipimas vykdyti (1)
  282  Skubiai vykdytini sprendimai ir nutartys
  283  Teismo teisė leisti sprendimą skubiai vykdyti
  284  Sprendimo įvykdymo atidėjimas ir išdėstymas, sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas
  285  Sprendimo už akių priėmimas (3)
  286  Sprendimo už akių turinys
  287  Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo
  288  Pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nagrinėjimas
  289  Pakartotinis sprendimas už akių
   
  ANTRASIS SKIRSNIS TEISMO NUTARTIS IR REZOLIUCIJA
  290  Nutarties ir rezoliucijos priėmimas
  291  Nutarties turinys
  292  Nutarčių nuorašų išsiuntimas šalims ir tretiesiems asmenims
   
  TREČIASIS SKIRSNIS BYLOS NUTRAUKIMAS
  293  Bylos nutraukimo pagrindai
  294  Bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės
  295  Teismo nutarties nutraukti bylą apskundimas
   
  KETVIRTASIS SKIRSNIS PAREIŠKIMO PALIKIMAS NENAGRINĖTO
  296  Pareiškimo palikimo nenagrinėto pagrindai
  297  Pareiškimo palikimo nenagrinėto tvarka ir pasekmės
  298  Teismo nutarties palikti pareiškimą nenagrinėtą apskundimo tvarka
   
  PENKTASIS SKIRSNIS TEISMO NUTARTYS DĖL TEISĖS PAŽEIDIMŲ PAŠALINIMO
  299  Teismo atskirosios nutartys
  300  Teismo veiksmai paaiškėjus nusikaltimo požymiams
   
  III DALIS TEISMŲ SPRENDIMŲ IR NUTARČIŲ TEISĖTUMO IR PAGRĮSTUMO KONTROLĖS FORMOS BEI PROCESO ATNAUJINIMAS XVI SKYRIUS BYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME PIRMASIS SKIRSNIS NEĮSITEISĖJUSI
  301  Neįsiteisėjusių teismo sprendimų peržiūrėjimas apeliacine tvarka
  302  Proceso taisyklės
  303  Apribojimai pateikti apeliacinį skundą
  304  Apeliacinės instancijos teismo sudėtis
  305  Apeliacinio skundo subjektai
  306  Apeliacinio skundo turinys
  307  Terminai apeliaciniam skundui paduoti (1)
  308  Apeliacinio skundo atsisakymas
  309  Prisidėjimas prie apeliacinio skundo
  310  Apeliacinio skundo padavimo tvarka
  311  Apeliacinio skundo priedai
  312  Draudimas apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus
  313  Draudimas priimti blogesnį sprendimą
  314  Nauji įrodymai
  315  Apeliacinio skundo priėmimas
  316  Apeliacinio skundo trūkumų šalinimas
  317  Pirmosios instancijos teismo teisėjo veiksmai priėmus apeliacinį skundą
  318  Atsiliepimai į apeliacinį skundą
  319  Teisėjų kolegijos sudarymas ir teismo posėdžio datos nustatymas
  320  Bylos nagrinėjimo ribos
  321  Bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka
  322  Apelianto teisė prašyti rašytinio proceso
  323  Apribojimai keisti apeliacinio skundo dalyką ar pagrindą
  324  Žodinis bylos nagrinėjimas iš esmės
  325  Sprendimo ar nutarties priėmimas ir paskelbimas
  326  Apeliacinės instancijos teismo teisės
  327  Apeliacinės instancijos teismo teisė panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui
  328  Draudimas naikinti sprendimą ar nutartį formaliais pagrindais
  329  Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
  330  Sprendimo panaikinimas ar pakeitimas pažeidus materialinės teisės normas
  331  Apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) turinys ir įsiteisėjimas
  332  Apeliacinės instancijos teismo atskiroji nutartis
  333  Bylos grąžinimas pirmosios instancijos teismui
   
  ANTRASIS SKIRSNIS ATSKIRIEJI SKUNDAI
  334  Teisė paduoti atskirąjį skundą
  335  Atskirųjų skundų padavimo tvarka ir terminai
  336  Atskirojo skundo nagrinėjimas
  337  Apeliacinės instancijos teismo teisės
  338  Apeliacinio proceso normų galiojimas
  339  Apeliacinės instancijos teismo nutarties įsiteisėjimas
   
  XVII SKYRIUS BYLŲ PROCESAS KASACINIAME TEISME
  340  Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimas kasacine tvarka
  341  Apribojimai pateikti kasacinį skundą
  342  Kasacinį procesą galintys inicijuoti subjektai
  343  Kasacinio skundo padavimo tvarka
  344  Kasacinio skundo priedai
  345  Kasacinio skundo padavimo terminai
  346  Įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai
  347  Kasacinio skundo turinys
  348  Prisidėjimas prie kasacinio skundo
  349  Kasacinio skundo atsisakymas
  350  Kasacinio skundo priėmimo tvarka
  351  Atsiliepimai į kasacinį skundą
  352  Teisėjų kolegijos sudarymas ir teismo posėdžio paskyrimas
  353  Bylos nagrinėjimo ribos
  354  Atstovavimas
  355  Dalyvaujančių byloje asmenų teisės kasaciniame procese
  356  Bylos nagrinėjimas kasacinio teismo posėdyje
  357  Bylos nagrinėjimas išplėstinėje teisėjų kolegijoje ir skyriaus plenarinėje sesijoje
  358  Teismo nutarties (nutarimo) priėmimas
  359  Kasacinio teismo teisės
  360  Teismo teisė grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui
  361  Teismo nutarties (nutarimo) turinys
  362  Kasacinio teismo nutarties įsiteisėjimas ir privalomumas
  363  Sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymas
  364  Kasacine tvarka išnagrinėtos bylos grąžinimas ir nutarties (nutarimo) nuorašų išsiuntimas
   
  XVIII SKYRIUS PROCESO ATNAUJINIMAS
  365  Proceso atnaujinimas
  366  Proceso atnaujinimo pagrindai (1)
  367  Prašymų atnaujinti procesą pateikimas
  368  Prašymo padavimo terminai
  369  Prašymo atnaujinti procesą turinys
  370  Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas
  371  Teismo teisės
  372  Sprendimo (nutarties) teisinė galia
  373  Sprendimo įvykdymo atgręžimas
  374  Apribojimai pateikti pakartotinį skundą dėl proceso atnaujinimo
   
  IV DALIS ATSKIRŲ KATEGORIJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI XIX SKYRIUS ŠEIMOS BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS
  375  Proceso taisyklės
  376  Teismo vaidmuo
  377  Ieškinio dalyko ar pagrindo pakeitimas
  378  Draudimas priimti sprendimą už akių (1)
  379  Teismo posėdžių viešumo apribojimas
  380  Vaikų dalyvavimas teismo posėdyje
   
  ANTRASIS SKIRSNIS SANTUOKOS NUTRAUKIMAS AR PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIA, SUTUOKTINIŲ GYVENIMAS SKYRIUM (SEPARACIJA)
  381  Ieškinio padavimas
  382  Ieškinio turinys
  383  Draudimas kelti kitus reikalavimus
  384  Bylos nagrinėjimas
  385  Teismo sprendimas (1)
  386  Sutuoktinių gyvenimas skyrium
   
  TREČIASIS SKIRSNIS TĖVYSTĖS (MOTINYSTĖS) NUSTATYMAS
  387  Ieškinio padavimas ir šio ieškinio turinys
  388  Šalių dalyvavimas teismo posėdyje
  389  Bylos nagrinėjimas
  390  Bylos nutraukimas
  391  Tėvystės nustatymas mirus spėjamam vaiko tėvui
  392  Teismo sprendimas
  393  Motinystės nustatymas
   
  KETVIRTASIS SKIRSNIS TĖVYSTĖS (MOTINYSTĖS) NUGINČIJIMAS
  394  Teisė paduoti ieškinį
  395  Teismingumas
  396  Ieškinio turinys
  397  Pasirengimas bylai
  398  Privalomas dalyvavimas procese
  399  Teismo sprendimas
   
  PENKTASIS SKIRSNIS TĖVŲ VALDŽIOS APRIBOJIMAS
  400  Ieškinio padavimas
  401  Teismingumas
  402  Tėvų valdžios apribojimo pagrindai
  403  Ieškinio turinys
  404  Pasirengimas bylai
  405  Teismo teisė pakeisti ieškinio pagrindą
  406  Teismo sprendimas
  407  Globos (rūpybos) nustatymas
  408  Tėvų valdžios apribojimo panaikinimas ar tėvų valdžios apribojimo būdo pakeitimo kitu nagrinėjimas
  409  Teismas, nagrinėjantis bylas dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo
   
  XX SKYRIUS DARBO BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI
  410  Bylų nagrinėjimo tvarka
  411  Ieškinio padavimas
  412  Ginčo išankstinės nagrinėjimo ne teisme tvarkos nesilaikymo pasekmės
  413  Pasirengimo bylą nagrinėti teisme ir bylos išnagrinėjimo terminai
  414  Teismo vaidmuo
  415  Pasirengimas bylai
  416  Procesinis darbuotojo teisių perėmimas
  417  Teismo teisė viršyti ieškinio dalyką ir pagrindą
  418  Teismo teisė taikyti alternatyvų darbuotojo teisių gynimo būdą
   
  XXI SKYRIUS BYLOS DĖL DAIKTO VALDYMO PAŽEIDIMŲ
  419  Teismingumas
  420  Ieškinio turinys
  421  Pasirengimas bylą nagrinėti teisme ir bylos išnagrinėjimo terminai
  422  Bylos nagrinėjimas
  423  Teismo sprendimas
   
  XXII SKYRIUS DOKUMENTINIS PROCESAS
  424  Leistinumas
  425  Ieškinio turinys
  426  Dokumentinio proceso atsisakymas
  427  Nagrinėjimas teisme
  428  Preliminaraus sprendimo priėmimas ir jo įsiteisėjimas
  429  Preliminaraus sprendimo ir jo priedų nuorašų išsiuntimas
  430  Atsakovo prieštaravimai ir bylos nagrinėjimas
   
  XXIII SKYRIUS BYLŲ DĖL TEISMO ĮSAKYMO IŠDAVIMO NAGRINĖJIMO
  431  Leistinumas
  432  Bendrųjų ginčo teisenos taisyklių taikymas
  433  Pareiškimo forma ir turinys
  434  Bylinėjimosi išlaidos
  435  Pareiškimo priėmimas
  436  Teismo įsakymo išdavimas
  437  Pranešimas skolininkui
  438  Procesinių dokumentų įteikimas
  439  Skolininko prieštaravimai
  440  Aiškiai nepagrįsto pareiškimo pateikimo pasekmės
   
  XXIV SKYRIUS GINČŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ PRITEISIMO NAGRINĖJIMO YPATUMAI
  441  Proceso ypatumai
   
  V DALIS YPATINGOJI TEISENA XXV SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS
  442  Bylos, teismo nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka
  443  Ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ypatybės
   
  XXVI SKYRIUS BYLOS DĖL JURIDINĘ REIKŠMĘ TURINČIŲ FAKTŲ NUSTATYMO
  444  Teismo nagrinėjamos bylos dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo
  445  Sąlygos, reikalingos juridinę reikšmę turintiems faktams nustatyti
  446  Pareiškimo padavimas
  447  Pareiškimo turinys
  448  Teismo sprendimas
   
  XXVII SKYRIUS BYLOS DĖL ASMENS PASKELBIMO MIRUSIU, PRIPAŽINIMO NEŽINIA KUR ESANČIU BEI ŠIŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS PIRMASIS SKIRSNIS BYLOS DĖL FIZINIO ASMENS PASKELBIMO MIRUSIU
  449  Pareiškimo padavimas (1)
  450  Pareiškimo turinys (1)
  451  Pasirengimas bylai
  452  Bylos nagrinėjimas
  453  Teismo sprendimas
   
  ANTRASIS SKIRSNIS BYLOS DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO NEŽINIA KUR ESANČIU
  454  Pareiškimo padavimas
  455  Pareiškimo turinys
  456  Pasirengimas bylai
  457  Bylos nagrinėjimas
  458  Teismo sprendimas
   
  TREČIASIS SKIRSNIS BYLOS DĖL FIZINIO ASMENS PASKELBIMO MIRUSIU AR PRIPAŽINIMO NEŽINIA KUR ESANČIU ATNAUJINIMAS
  459  Pareiškimo padavimas
  460  Pareiškimo nagrinėjimas
  461  Teismo sprendimas
   
  XXVIII SKYRIUS BYLOS DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO NEVEIKSNIU ARBA RIBOTAI VEIKSNIU IR NEPILNAMEČIO PRIPAŽINIMO VEIKSNIU (EMANCIPUOTU) PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS
  462  Teismingumas
  463  Pareiškimo padavimas
  464  Dalyvaujantys byloje asmenys
   
  ANTRASIS SKIRSNIS BYLOS DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO NEVEIKSNIU
  465  Pareiškimo turinys
  466  Pasirengimas bylai
  467  Bylos nagrinėjimas
  468  Teismo sprendimas
  469  Teismo sprendimo panaikinimas
   
  TREČIASIS SKIRSNIS BYLOS DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO RIBOTAI VEIKSNIU
  470  Pareiškimo turinys
  471  Pasirengimas bylai
  472  Bylos nagrinėjimas
  473  Teismo sprendimas
  474  Teismo sprendimo panaikinimas
   
  KETVIRTASIS SKIRSNIS BYLOS DĖL NEPILNAMEČIO PRIPAŽINIMO VEIKSNIU (EMANCIPUOTU)
  475  Pareiškimo turinys
  476  Pasirengimas nagrinėti bylą
  477  Bylos nagrinėjimas
  478  Teismo sprendimas
  479  Teismo sprendimo panaikinimas
   
  XXIX SKYRIUS BYLOS DĖL ĮVAIKINIMO
  480  Pareiškimo padavimas
  481  Pareiškimo turinys
  482  Įrodymų pateikimas
  483  Pasirengimas bylai
  484  Bylos nagrinėjimas
  485  Įvaikinamo vaiko sutikimas
  486  Vaiko perkėlimas į šeimą iki įvaikinimo
  487  Teismo sprendimas
  488  Sutikimas įvaikinti
  489  Sutikimo įvaikinti atšaukimas
  490  Valstybinės įvaikinimo institucijos išvados apskundimas
   
  XXX SKYRIUS BYLOS DĖL GLOBOS IR RŪPYBOS PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS
  491  Leistinumas ir teismo vaidmuo
  492  Globėjo ar rūpintojo patirtų būtinų išlaidų, susijusių su globėjo ar rūpintojo pareigų vykdymu, atlyginimas
  493  Turto administratoriaus paskyrimas
  494  Globėjo ar rūpintojo atleidimas arba nušalinimas nuo pareigų
  495  Globos ar rūpybos pabaiga
  496  Teismo sprendimų ir nutarčių vykdymas
   
  ANTRASIS SKIRSNIS BYLOS DĖL VAIKO NUOLATINĖS GLOBOS IR RŪPYBOS
  497  Pareiškimo padavimas
  498  Pareiškimo dėl vaiko nuolatinės globos ar rūpybos nustatymo turinys
  499  Pareiškimo dėl globėjo ar rūpintojo skyrimo turinys
  500  Įrodymų pateikimas
  501  Pasirengimas nagrinėti bylą
  502  Bylos nagrinėjimas
  503  Vaiko nuomonė
  504  Teismo nutartis
   
  TREČIASIS SKIRSNIS BYLOS DĖL PILNAMEČIŲ ASMENŲ GLOBOS IR RŪPYBOS
  505  Teismo pareiga inicijuoti bylos dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo neveiksniam ar ribotai veiksniam asmeniui nagrinėjimą
  506  Pasirengimas nagrinėti bylą dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo neveiksniam ar ribotai veiksniam asmeniui
  507  Bylos dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo neveiksniam ar ribotai veiksniam asmeniui nagrinėjimas
  508  Teismo nutartis
  509  Veiksnaus asmens rūpyba
   
  XXXI SKYRIUS BYLOS DĖL ANTSTOLIŲ IR NOTARINIŲ VEIKSMŲ
  510  Skundo dėl antstolių veiksmų padavimas (1)
  511  Skundo dėl notarinių veiksmų padavimas
  512  Skundo padavimo terminai
  513  Teismo nutartis ir jos apskundimas
   
  XXXII SKYRIUS BYLOS DĖL CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO, ĮRAŠŲ ATKŪRIMO, PAKEITIMO, PAPILDYMO, IŠTAISYMO AR ANULIAVIMO
  514  Pareiškimo padavimas
  515  Pareiškimo nagrinėjimas
  516  Teismo sprendimas
   
  XXXIII SKYRIUS BYLOS DĖL TEISIŲ ATKŪRIMO PAGAL PRARASTUS PAREIKŠTINIUS VERTYBINIUS DOKUMENTUS (ŠAUKIAMOJI TEISENA)
  517  Pareiškimo padavimas
  518  Pasirengimas bylai
  519  Dokumento turėtojo pareiškimas
  520  Teismo veiksmai gavus dokumento turėtojo pareiškimą
  521  Bylos nagrinėjimas
  522  Teismo sprendimas
  523  Dokumento turėtojo teisė pareikšti ieškinį dėl turto nepagrįsto įgijimo ar sutaupymo
   
  XXXIV SKYRIUS BYLOS DĖL DAIKTINIŲ TEISIŲ PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS
  524  Leistinumas
  525  Reikalavimai pareiškimui
   
  ANTRASIS SKIRSNIS BYLOS DĖL VALDYMO FAKTO PATVIRTINIMO
  526  Pareiškimo padavimas ir teismingumas
  527  Pareiškimo turinys
  528  Paskelbimas apie bylos iškėlimą
  529  Teismo sprendimas
   
  TREČIASIS SKIRSNIS BYLOS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMO PAGAL ĮGYJAMĄJĄ SENATĮ FAKTO NUSTATYMO
  530  Teismingumas
  531  Pareiškimo turinys
  532  Pasirengimas nagrinėti teisme
  533  Bylos nagrinėjimas ir teismo sprendimas
   
  KETVIRTASIS SKIRSNIS BYLOS DĖL DAIKTO PRIPAŽINIMO BEŠEIMININKIU
  534  Pareiškimo padavimas ir teismingumas
  535  Pareiškimo turinys
  536  Įrodymų pateikimas
  537  Teismo sprendimas
   
  XXXV SKYRIUS BYLOS DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO ABIEJŲ SUTUOKTINIŲ BENDRU SUTIKIMU AR VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU
  538  Leistinumas ir teismingumas
  539  Prašymo turinys
  540  Bylos nagrinėjimas (2)
  541  Teismo sprendimas
   
  XXXVI SKYRIUS BYLOS DĖL HIPOTEKOS AR ĮKEITIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ
  542  Bylų pobūdis
  543  Teismingumas
  544  Teismo posėdžių forma
  545  Pareiškimų ir prašymų išnagrinėjimo terminai
  546  Prašymo įregistruoti hipoteką ar įkeitimą registravimas
  547  Duomenų įrašymas į hipotekos registrą
  548  Atsisakymas priimti prašymą įregistruoti hipoteką ar įkeitimą
  549  Prašymo įregistruoti sutartinę hipoteką ar įkeitimą nagrinėjimo tvarka
  550  Sutartinės hipotekos ar įkeitimo įregistravimas
  551  Prašymo įregistruoti priverstinę hipoteką ar įkeitimą nagrinėjimo tvarka
  552  Priverstinės hipotekos ar įkeitimo įregistravimas
  553  Duomenų apie hipotekos ar įkeitimo įregistravimą perdavimas turto registrui
  554  Prašymų pakeisti ar baigti hipoteką ar įkeitimą, taip pat prašymų įregistruoti atsinaujinusią hipoteką ar įkeitimą registravimas
  555  Hipotekos ar įkeitimo lakšto ir hipotekos registro duomenų neatitikimas
  556  Teisių pagal prarastą hipotekos ar įkeitimo lakštą grąžinimas
  557  Hipotekos ar įkeitimo reikalavimo perleidimo ir hipotekos kreditoriaus eilės pirmumo perleidimo registravimas
  558  Pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimas ir tenkinimas, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles
  559  Pareiškimo dėl įkeisto kilnojamojo turto arešto ir šio turto perdavimo kreditoriui tenkinimas
  560  Teisė reikalauti hipoteka ar įkeitimu apsaugotą reikalavimą patenkinti prieš terminą
  561  Pajamų iš įkeisto turto apskaita
  562  Nutarties baigti hipoteką ar įkeitimą priėmimas priverstinai realizavus įkeistą turtą arba patenkinus hipotekos kreditoriaus reikalavimus iš administruojamo įkeisto turto gautų pajamų
  563  Lėšų, gautų priverstinai pardavus įkeistą turtą, paskirstymas
  564  Ginčų dėl lėšų paskirstymo nagrinėjimo ir lėšų išmokėjimo tvarka
  565  Įkaito davėjo ir skolininko teisė reikalauti baigti hipoteką ar įkeitimą
  566  Turto, kuriam nustatyta priverstinė hipoteka ar įkeitimas, savininko teisės reikalauti pakeisti ar baigti priverstinę hipoteką ar įkeitimą
  567  Kreditoriaus teisė atsisakyti hipotekos ar įkeitimo
  568  Hipotekos pabaiga pripažinus hipotekos ar įkeitimo sutartį negaliojančia
  569  Hipotekos pabaiga, kai hipotekos kreditorius arba hipotekos kreditoriaus buvimo vieta dešimt metų nuo skolos mokėjimo termino pabaigos yra nežinomi
   
  XXXVII SKYRIUS BYLOS DĖL PRARASTOS TEISMO AR VYKDOMOSIOS BYLOS ATKŪRIMO
  570  Pareiškimo padavimas
  571  Pareiškimo turinys
  572  Pasirengimas bylai
  573  Bylos nagrinėjimas
  574  Teismo sprendimas
  575  Bylinėjimosi išlaidos
   
  XXXVIII SKYRIUS BYLOS DĖL PRALEISTO ĮSTATYMŲ NUSTATYTO TERMINO ATNAUJINIMO
  576  Pareiškimo padavimas
  577  Bylų nagrinėjimo tvarka
  578  Teismo nutartis
   
  XXXIX SKYRIUS BYLOS DĖL TEISMO LEIDIMŲ IŠDAVIMO AR FAKTŲ PATVIRTINIMO, TURTO ADMINISTRAVIMO, PAVELDĖJIMO PROCEDŪRŲ TAIKYMO IR KITOS BYLOS, KURIOS PAGAL CIVILINĮ KODEKSĄ BEI KITUS ĮSTATYMUS NAGRIN
  579  Leistinumas
  580  Teismingumas
  581  Prašymo turinys
  582  Bylos nagrinėjimas
   
  VI DALIS VYKDYMO PROCESAS XL SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS
  583  Vykdymo proceso teisinis reglamentavimas
  584  Vykdytini dokumentai
  585  Antstolio reikalavimų privalomumas
   
  XLI SKYRIUS BENDROSIOS VYKDYMO VEIKSMŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS
  586  Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindai
  587  Vykdomieji dokumentai (1)
  588  Teismo sprendimų vykdymas
  589  Teismo procesinio sprendimo ir jo vykdymo išaiškinimas
  590  Vykdymo vieta (1)
  591  Vykdymo veiksmų atlikimas kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje
  592  Vykdymo laikas
  593  Pareiškimų teismui nagrinėjimas vykdymo proceso metu
  594  Antstolio procesinės veiklos kontrolė
  595  Taikos sutartis vykdymo procese
  596  Teisių perėmimas vykdymo procese
  597  Vertėjo dalyvavimas vykdymo procese
  598  Vertėjo, eksperto nušalinimas
  599  Atstovavimas vykdymo procese
  600  Kviestinių dalyvavimas vykdant sprendimus
  601  Skolininko kuratoriaus paskyrimas vykdymo proceso metu
  602  Turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, nekilnojamojo turto pardavimo be varžytynių aktų pripažinimas negaliojančiais
  603  Kitų asmenų teisių gynimas vykdant sprendimą
  604  Procesinių dokumentų įteikimas vykdymo proceso metu
  605  Antstolio patvarkymų išsiuntimo tvarka
  606  Terminai, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti
  607  Senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti nutraukimas
  608  Praleisto termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti atnaujinimas
  609  Vykdymo išlaidos
  610  Vykdymo išlaidų apmokėjimas (3)
  611  Vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka (1)
  612  Teismo priimamų sprendimų forma vykdymo proceso metu
  613  Antstolio patvarkymas
  614  Antstolio įrašų vykdomajame dokumente darymo tvarka
  615  Skolininko gyvenamųjų patalpų ir kitų patalpų apžiūra
  616  Bauda ir areštas vykdymo procese
  617  Pasekmės, tretiesiems asmenims neįvykdžius antstolio reikalavimų
  618  Atsakomybė už vykdomojo dokumento praradimą
  619  Turto saugotojo (administratoriaus) atsakomybė
  620  Skolininko ar vaiko paieška (1)
  621  Paieškos paskelbimo tvarka
  622  Pašalpų išieškojimas paskelbus skolininko paiešką
  623  Paieškos išlaidų išieškojimas
  624  Priverstinio vykdymo priemonės
   
  XLII SKYRIUS VYKDYMO VEIKSMŲ SUSTABDYMAS IR ATIDĖJIMAS. VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ GRĄŽINIMAS IŠIEŠKOTOJUI. VYKDOMOSIOS BYLOS NUTRAUKIMAS
  625  Vykdymo veiksmų atidėjimas, vykdomosios bylos sustabdymas, vykdomojo dokumento grąžinimas
  626  Privalomasis vykdomosios bylos sustabdymas
  627  Teisė sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus (1)
  628  Vykdomosios bylos sustabdymo terminai
  629  Vykdomosios bylos nutraukimas
  630  Vykdomosios bylos nutraukimo tvarka
  631  Vykdomųjų dokumentų grąžinimas
  632  Vykdomosios bylos užbaigimas
   
  XLIII SKYRIUS VYKDYMO PROCESO DALYVIAI
  633  Vykdymo proceso šalys ir suinteresuoti asmenys
  634  Antstolio atliekami procesiniai veiksmai
  635  Faktinių aplinkybių konstatavimas
  636  Antstolio nušalinimo pagrindai ir tvarka
  637  Antstolio nušalinimo išsprendimo tvarka
  638  Išieškotojas
  639  Išieškotojo teisės
  640  Išieškotojo pareigos
  641  Išieškotojo atsisakymas išieškojimo
  642  Skolininkas
  643  Skolininko teisės (1)
  644  Skolininko pareigos
  645  Skolininko pareiga pateikti informaciją apie turimą turtą
   
  XLIV SKYRIUS VYKDOMŲJŲ RAŠTŲ IŠDAVIMO TVARKA
  646  Vykdomojo rašto išdavimo tvarka
  647  Kelių vykdomųjų raštų išdavimas pagal vieną sprendimą
  648  Vykdomojo dokumento turinys
  649  Vykdomojo rašto dublikato išdavimo tvarka
   
  XLV SKYRIUS VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIĖMIMO VYKDYTI TVARKA
  650  Vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti
  651  Vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti
  652  (neteko galios)
  653  Vykdomųjų veiksmų pradėjimo terminai
  654  Pirminiai vykdomieji veiksmai
   
  XLVI SKYRIUS RAGINIMAS ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ
  655  Raginimas įvykdyti sprendimą
  656  Raginimo įvykdyti sprendimą turinys
  657  Raginimo įvykdyti sprendimą įteikimo tvarka
  658  Vykdymo veiksmai skolininkui įteikus ar išsiuntus raginimą įvykdyti sprendimą
  659  Terminas įvykdyti sprendimą
  660  Raginimo įvykdyti sprendimą įteikimas, kai nežinoma skolininko buvimo vieta
  661  Atvejai, kada raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas
   
  XLVII SKYRIUS IŠIEŠKOJIMO IŠ SKOLININKO TURTO BENDROSIOS TAISYKLĖS
  662  Išieškojimo iš skolininko pajamų ar turto eilės tvarka
  663  Apribojimai, taikomi išieškant iš fizinio asmens turto
  664  Išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilė
  665  Išieškojimo iš skolininko juridinio asmens turto eilė
  666  Išieškojimas iš fizinių asmenų turto
  667  Skolininko fizinio asmens turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymas
  668  Turtas, iš kurio negali būti išieškoma
  669  Išieškojimo tvarka likviduojant įmones, įstaigas, organizacijas
  670  Bendroji išieškojimo iš visų rūšių juridinių asmenų ar kitų organizacijų tvarka
  671  Skolininko juridinio asmens ar kitos organizacijos turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymas
  672  Išieškojimo iš ūkinių bendrijų turto ypatumai
  673  Išieškojimas iš individualių (personalinių) įmonių turto
  674  Išieškojimas iš valstybės ar savivaldybės įmonės, kuri neturi turto
   
  XLVIII SKYRIUS TURTO AREŠTAS
  675  Skolininko turto areštas
  676  Areštuoto turto žymėjimas
  677  Skolininko turto aprašymas
  678  Turto arešto akto turinys
  679  Turto arešto akto ir turto aprašo įteikimo išieškotojui ir skolininkui tvarka
  680  Turto arešto akto ir turto aprašo pateikimo turto areštų registro tvarkytojui tvarka
  681  Areštuoto turto įkainojimas
  682  Ekspertizės skyrimo tvarka vykdymo proceso metu
  683  Areštuoto turto saugojimas ir administravimas
  684  Iš skolininko paimtų vertybių saugojimas
  685  Iš skolininko paimtų pinigų saugojimas
  686  Areštuoto nekilnojamojo turto nuoma (panauda)
  687  Priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas
  688  Išieškojimo nukreipimas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esantį pas kitus asmenis ar priklausantį skolininkui iš kitų asmenų
  689  Piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose bei pas kitus asmenis, areštas
  690  Turto priklausymo skolininkui nustatymas
   
  XLIX SKYRIUS TURTO REALIZAVIMO TVARKA
  691  Areštuoto turto realizavimas
  692  Perduodamo valstybei turto realizavimas
  693  Areštuoto turto realizavimo pasekmės
  694  Skolininko turto realizavimo būdai
  695  Išieškotojo teisė pasirinkti turto realizavimo būdą
  696  Brangiųjų metalų ir brangakmenių realizavimo tvarka
  697  Gyvūnų, produktų, kito greitai gendančio ar galinčio greitai prarasti savo prekinę vertę turto realizavimas
  698  Pranešimas apie turto, turinčio istorinę, mokslinę ar meninę vertę, realizavimą
  699  Turto, kuris išimtas iš civilinės apyvartos ar kurio civilinė apyvarta yra apribota, realizavimo tvarka
  700  Turto pardavimo iš varžytynių, turto perdavimo išieškotojui be varžytynių bei turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui teisinė reikšmė
  701  Neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojams eilė, jeigu išieškojimo procese dalyvauja keli išieškotojai
  702  Turto perdavimo išieškotojui aktas
  703  Antstolio teisė atšaukti varžytynes
  704  Skolininko teisė iki varžytynių pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją
  705  Informacija internete apie varžytynes
  706  Skelbimas apie būsimas varžytynes
  707  Skelbimo apie parduodamą iš varžytynių turtą turinys
  708  Teisė apžiūrėti parduodamą iš varžytynių turtą
  709  Asmenys, neturintys teisės dalyvauti varžytynėse
  710  Dalyvavimo varžytynėse sąlygos
  711  Varžytynių dalyvio mokesčio panaudojimas tais atvejais, kai turto pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka visos sumos ar paaiškėja, jog jis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse
  712  Dalyvavimas varžytynėse raštu
  713  Bendroji varžytynių vedimo tvarka
  714  Varžytynių protokolas
  715  Skolininko teisė nurodyti, kokį turtą varžytynėse parduoti pirmiausia
  716  Pinigų sumokėjimo tvarka nupirkus turtą iš varžytynių
  717  Varžytynių paskelbimas neįvykusiomis
  718  Parduodamo turto pradinė kaina pirmą kartą rengiamose (pirmosiose) varžytynėse
  719  Turto nepardavimo iš pirmųjų varžytynių pasekmės
  720  Išieškotojo sutikimas paimti neparduotą iš varžytynių turtą
  721  Išieškotojo atsisakymo paimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą turtą pasekmės
  722  Antrosios varžytynės
  723  Išieškotojo atsisakymo paimti iš antrųjų varžytynių neparduotą turtą pasekmės
  724  Turto pardavimo iš varžytynių aktas
  725  Varžytynių akto tvirtinimo tvarka
  726  Turto pardavimas per prekybos įmonę
  727  Per prekybos įmonę neparduoto turto realizavimas
   
  L SKYRIUS VERTYBINIŲ POPIERIŲ AREŠTO IR REALIZAVIMO YPATUMAI
  728  Vertybinių popierių arešto tvarka
  729  Vertybinių popierių realizavimo tvarka
  730  Vertybinių popierių, neparduotų Vertybinių popierių biržoje per vieną mėnesį nuo jų realizavimo pradžios, realizavimo tvarka
  731  Vertybinių popierių, neparduotų Vertybinių popierių biržoje per tris mėnesius nuo jų realizavimo pradžios, realizavimo tvarka
  732  Atlyginimo bankui ar finansų maklerio įmonei už vertybinių popierių realizavimą tvarka
   
  LI SKYRIUS IŠIEŠKOJIMO IŠ SKOLININKO DARBO UŽMOKESČIO AR KITŲ PAJAMŲ TVARKA
  733  Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarka
  734  Duomenys apie skolininko darbo užmokestį
  735  Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydžio apskaičiavimas
  736  Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydis
  737  Išieškojimas iš kitų skolininko pajamų, prilygintų darbo užmokesčiui (1)
  738  Išieškojimas iš pašalpų
  739  Pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima
  740  Darbdavio veiksmai skolininkui nutraukus darbo sutartį arba pasibaigus periodinėms išmokoms
  741  Vykdomųjų dokumentų apskaita įmonėje, įstaigoje ir organizacijoje
  742  Išlaikymo, mokamo vaikams periodinėmis išmokomis, išieškojimo ypatumai
  743  Išskaitų iš darbo užmokesčio kontrolė
   
  LII SKYRIUS SKOLININKO TURTO ADMINISTRAVIMAS
  744  Skolininko turto administravimo tvarkos nustatymas
   
  LIII SKYRIUS IŠIEŠKOJIMO IŠ HIPOTEKA ĮKEISTO TURTO, ĮKEITIMU ĮKEISTO TURTO, IŠ DAIKTO SULAIKYMO TEISE SULAIKYTO DAIKTO YPATUMAI
  745  Išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto, įkeitimu įkeisto turto, iš daikto sulaikymo teise sulaikyto daikto
  746  Išieškojimo trečiųjų asmenų naudai iš hipoteka įkeisto turto ypatumai
  747  Išieškojimo trečiųjų asmenų naudai iš įkeitimu įkeisto skolininko turto ypatumai
  748  Išieškojimas iš daikto sulaikymo teise sulaikyto skolininko daikto
   
  LIV SKYRIUS IŠIEŠKOJIMAS IŠ TURTINIŲ TEISIŲ
  749  Išieškojimo iš skolininko turtinių teisių tvarka
  750  Patvarkymo dėl skolininko turtinių teisių arešto įteikimas ir pranešimas apie areštą
  751  Skolininko turtinių teisių arešto įsigaliojimas
  752  Išieškojimo iš reikalavimo teisių, atsirandančių iš alternatyvios prievolės, vykdymo ypatumai
   
  LV SKYRIUS IŠIEŠKOTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVARKA IR IŠMOKĖJIMO IŠIEŠKOTOJAMS TVARKA
  753  Reikalavimų išieškoti pagal vykdomuosius dokumentus patenkinimo eilės tvarka (1)
  754  Reikalavimų patenkinimo eilė
  755  Teismo nuosprendžio, nutarties ar nutarimo dėl turto konfiskavimo vykdymo eilė
  756  Antstolio patvarkymas išieškotoms sumoms paskirstyti
  757  Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarka
  758  Išieškotų sumų išmokėjimas išieškotojams
  759  Prisijungimas prie išieškojimo
   
  LVI SKYRIUS SPRENDIMŲ ĮVYKDYMO ATGRĘŽIMAS
  760  Sprendimo įvykdymo atgręžimas
  761  Sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo sprendimas pirmosios instancijos teisme
  762  Sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo išsprendimas apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme
   
  LVII SKYRIUS NEPINIGINIO POBŪDŽIO SPRENDIMŲ VYKDYMO YPATUMAI
  763  Nepiniginio pobūdžio sprendimų bendroji vykdymo tvarka
  764  Teismo sprendime nurodytų vaikų perdavimas išieškotojui
  765  Teismo sprendime nurodytų daiktų perdavimas išieškotojui
  766  Iškeldinamo asmens turto apsauga
  767  Įkeldinimas į gyvenamąsias patalpas pagal teismo sprendimą
  768  Iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų pagal prokuroro sankciją
  769  Iškeldinimas iš gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų
  770  Bylų dėl garbės ir orumo gynimo sprendimų vykdymo ypatumai
  771  Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, įvykdymas
  772  Sprendimų grąžinti į darbą ir pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę neįvykdymo pasekmės
   
  LVIII SKYRIUS UŽSIENIO TEISMŲ IR ARBITRAŽŲ SPRENDIMŲ VYKDYMO YPATUMAI
  773  Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų vykdymo bendroji tvarka
  774  Vykdomųjų raštų išdavimo ir pateikimo vykdyti tvarka
  775  Vykdomojo rašto priedai
  776  Užsienio valiuta nurodytų sumų išieškojimas
  777  Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų įvykdymo išdėstymas ir atidėjimas
  778  Vykdomojo rašto grąžinimas
  779  Skolininko paieška vykdant užsienio teismų ar arbitražų sprendimus
   
  VII DALIS TARPTAUTINIS CIVILINIS PROCESAS LIX SKYRIUS TEISMINGUMAS IR NORMŲ TAIKYMAS PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS
  780  Normų taikymas
  781  Nacionalinio teismingumo prioritetas
  782  Neteismingumo pasekmės
  783  Teismingumas
   
  ANTRASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NACIONALINIO TEISMINGUMO TAISYKLĖS
  784  Šeimos teisinių santykių bylų teismingumas
  785  Tėvų ir vaikų teisinių santykių bylų teismingumas (1)
  786  Daiktinių teisinių santykių bylų nagrinėjimas
   
  TREČIASIS SKIRSNIS NACIONALINIO TEISMINGUMO TAISYKLĖS GINČO TEISENOJE
  787  Principai
  788  Susitarimas dėl Lietuvos teismų kompetencijos apribojimo
   
  KETVIRTASIS SKIRSNIS NACIONALINIO TEISMINGUMO TAISYKLĖS YPATINGOJOJE TEISENOJE
  789  Principai
   
  PENKTASIS SKIRSNIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMAMS NETEISMINGOS BYLOS
  790  Asmenys, negalintys būti atsakovais
  791  Išimčių netaikymas
  792  Draudimas atlikti vykdymo veiksmus
   
  LX SKYRIUS PROCESAS PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS
  793  Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas
  794  Ieškovo pareiga užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą
  795  Užstato dydžio nustatymas
  796  Užstato grąžinimas
  797  Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas iš užstato
  798  Atsakovo pirmumo teisė
  799  Normų taikymas ypatingojoje teisenoje
   
  ANTRASIS SKIRSNIS KITOS VALSTYBĖS FIZINIO IR JURIDINIO ASMENS ATLEIDIMAS NUO BYLINĖJIMOSI IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO, TEISINĖ PAGALBA ĮTEIKIMAI, ĮRODYMŲ UŽTIKRINIMAS
  800  Kitos valstybės fizinio ir juridinio asmens atleidimas nuo bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo
  801  Teismų susižinojimas
  802  Teismų pavedimai
  803  Lietuvos teismų kreipimasis dėl teisinės pagalbos
  804  Procesinių dokumentų įteikimas asmenims, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje
  805  Įgalioto asmens paskyrimas
  806  Įrodymų užtikrinimas
  807  Užsienio valstybių oficialūs rašytiniai įrodymai
   
  TREČIASIS SKIRSNIS UŽSIENIO TEISĖS TAIKYMAS
  808  Užsienio teisės taikymas
   
  KETVIRTASIS SKIRSNIS UŽSIENIO TEISMŲ (ARBITRAŽŲ), IŠSKYRUS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ TEISMUS, SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO TVARKA
  809  Užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo teisinė reikšmė
  810  Užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo sąlygos
  811  Kreipimasis dėl sprendimo pripažinimo
  812  Bylos nagrinėjimas
   
  PENKTASIS SKIRSNIS LEIDIMO VYKDYTI UŽSIENIO TEISMŲ (ARBITRAŽŲ), IŠSKYRUS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ TEISMUS, SPRENDIMUS TVARKA
  813  Vykdytinumas
  814  Bylos nagrinėjimas
  815  Teisė sustabdyti vykdymą
   
  ŠEŠTASIS SKIRSNIS UŽSIENIO VALSTYBĖS TEISME, IŠSKYRUS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ TEISMUS, PATVIRTINTŲ TAIKOS SUTARČIŲ IR TEISMO NUTARČIŲ, PRIPAŽINIMO IR LEIDIMO VYKDYTI TVARKA
  816  Taikos sutarčių pripažinimo ir leidimo vykdyti tvarka
  817  Teismo nutarčių pripažinimo ir leidimo vykdyti tvarka
   
  SEPTINTASIS SKIRSNIS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ TEISMŲ SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO IR VYKDYMO TVARKA
  818  (neteko galios)