Pritaikyta neįgaliesiems          2016 m. vasario 12 d. / English version Didžiosios Britanijos vėliava

  
Teisės aktai
 • TM nuostatai
 • TM darbo reglamentas
 • TM ministro įsakymai
 • Teisės aktų projektai
 • Teisės aktai • Teisės aktai

  Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
   
  366  Proceso atnaujinimo pagrindai

  1. Procesas gali būti atnaujinamas, jei yra šie pagrindai: 1) kai Europos žmogaus teisių teismas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teismų sprendimai, nutartys ar nutarimai civilinėse bylose prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir (ar) jos papildomiems protokolams, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika; 2) naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu; 3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas; 4) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų arba teisėjų veikos, padarytos nagrinėjant tą bylą; 5) panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti; 6) jeigu viena iš šalių proceso metu buvo neveiksni ir nebuvo atstovaujama atstovo pagal įstatymą; 7) jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų; 8) jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas; 9) jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras prašymus atnaujinti procesą šiame punkte numatytu pagrindu taip pat turi teisę paduoti ir dėl teismo sprendimų (nutarčių), kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka. 2. Šio straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktuose nurodytais atvejais procesas neatnaujinamas, jeigu šiais pagrindais prašymą padavęs asmuo galėjo remtis apeliaciniame ar kasaciniame skunde. 3. Prašymas procesą atnaujinti yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų santuokos pripažinimo negaliojančia ar santuokos nutraukimo klausimais, jeigu bent viena iš šalių po sprendimo įsiteisėjimo sudarė naują santuoką arba įregistravo partnerystę.
  Klausimai:
  Klausimas:
  Įvyko teismas del tėvystes nuginčijimo. Pagal DNR tyrimų tezultatus nustatė, kad nesu vaiko tėvas. Dabar reikia atnaujinti procesą priteistų alimentų sustabdymui. Teismas vyko Vilniuje, o atnaujinti procesą reikės pagal Rokišskio teismo sprendimą. Kur turi vykti teismas dėl proceso atnaujinimo: Vilniuje ar Rokiškyje?Atsakovė ir ieškovas gyvena Vilniuje. Kokius priedus pristatyti prie ieškininio pareiskimo? Ar mano mama gali dalyvauti kaip trečiasis asmuo, jei ieškinyje parašysiu, kad iš jos skolinausi pinigų alimentų mokėjimui? Ar man ir advokatui nedalyvaujant gali teismas nagrinėti bylą iš esmės.

  Atsakymas:
  Galimi proceso atnaujinimo pagrindai numatyti CPK 366 straipsnyje. Priklausomai nuo to, kokiu pagrindu atnaujinamas procesas, skirtingai sprendžiamas prašymo atnaujinti procesą teismingumas. Įvardijamu atveju, pagal CPK 367 straipsnio 4 dalį, prašymas atnaujinti procesą nagrinėjamas toje pačioje civilinėje byloje, kurioje prašoma procesą atnaujinti. Tai reiškia, kad bylos nagrinėjimo atnaujinimas turi vykti tame teisme, kur byla buvo išnagrinėta (kaip supratome iš Jūsų paklausimo – Vilniuje). Atkreiptinas dėmesys, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą; Jūsų įvardintoje situacijoje – nuo teismo sprendimo dėl tėvystės nuginčijimo įsiteisėjimo dienos. Reikalavimai prašymo atnaujinti procesą turiniui išdėstyti CPK 369 straipsnyje. Be bendrų ieškiniui keliamų turinio reikalavimų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodoma: sprendimą (nutartį) priėmusio teismo pavadinimas; proceso atnaujinimo pagrindas (vienas iš CPK 366 straipsnyje numatytų pagrindų); proceso atnaujinimo motyvai; aplinkybės, kuriomis grindžiamas CPK 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas; prašymą pareiškusio asmens prašymas. Trečiaisiais asmenimis laikomi dalyvaujantys byloje asmenys, arba patys įstojantys į jau prasidėjusį procesą siekdami apginti savo teises ir interesus, nesutampančius su šalių interesais, arba šalių įtraukiami į jau prasidėjusį procesą turint tikslą apginti jų teises ir interesus, nesutampančius su šalių interesais ir turintys savarankišką reikalavimą, susijusį su šalių ginčo objektu. Trečiaisiais asmenimis gali būti ir asmenys, neturintys tokio reikalavimo, jeigu teismo sprendimas ateityje gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms, susijusioms su viena iš šalių. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atskirų kategorijų bylose, pavyzdžiui, šeimos bylos, kur viešasis interesas reikalauja didesnės apsaugos ir būtinybės nustatyti materialią tiesą, sprendimo už akių priėmimas yra draudžiamas. Remiantis CPK 378 straipsniu (draudimas priimti sprendimą už akių) teismas nagrinėdamas bylas pagal CPK 381-409 straipsnius t.y. bylas dėl santuokos nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia, sutuoktinių gyvenimo skyriumi (separacija), tėvystės (motinystės) nustatymo, tėvystės (motinystės) nuginčijimo, tėvų valdžios apribojimo neturi teisės priimti sprendimo už akių. Savo procesinėmis teisėmis šalis gali savo nuožiūra naudotis arba ne, tas pasakytina ir apie teisę dalyvauti bylos nagrinėjime. Tik atskirų kategorijų bylose, kur viešasis interesas reikalauja didesnės apsaugos ir būtinybės nustatyti materialiąją tiesą, sprendimo priėmimas už akių yra draudžiamas. CPK 378 straipsnyje įtvirtintas draudimas priimti sprendimus už akių tik santuokos nutraukimo, santuokos pripažinimo negaliojančia, separacijos, tėvystės (motinystės) nustatymo, tėvystės (motinystės) nuginčijimo bei tėvų valdžios apribojimo bylose. Asmenys, nenorintys pasinaudoti teise dalyvauti teismo posėdyje, gali prašyti bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Kartu atkreipiame dėmesį į tai, kad neatvykusios šalies atstovo dalyvavimas teismo posėdyje laikomas tinkamu šalies dalyvavimu, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta šalies asmeninį dalyvavimą teismo posėdyje būtinu.